تاریخزن غلطکی

اتوماتیک/جوهر جامد

تاریخزن جعبه

اتوماتیک/جوهر جامد